M/Y "Alexandra"

No superyachts are stolen in Europe. But the M/Y Alexandra was stolen. We returned the yacht to her rightful owner and also untangled a very interesting tangle of activities of a mafia group that is part of the Russian Mafia

ABLV

We got a lot of blocked money out of ABLV Bank. We looked into the role of Ernst & Young Warszawa in the story of causing problems for the bank's clients.

Rietumu Bank

We were able to force Rietumu Bank to return a substantial amount of its assets to our client. We were able to press FKTK through the ECB

Blowing up our bureau in Riga

Offices are not being blown up in Europe these days. But our office was blown up by the Russian mafia. And we perceive this as a high evaluation of our work by the mafia.

  LAT

  Mēs veicam plašu juridiskās plāna pakalpojumu sniegšanu. Kā norādīts mūsu devīzē, mēs risinām problēmas un taisām tās, kad par to lūdz. Mēs daudz tiesājamies, tai skaitā civilā, kriminālprocesa un administratīvi likumdošanā. Mēs esam spēcīgi korporatīvo attiecību aspektos. Bet īpaši labi mēs esam parādi un to piedziņas, kā arī attiecību jautājumos ar bankām. Nebūs pārāk nekautrīgi pateikt, ka esam kļuvuši par labiem speciālistiem AML jautājumos, kas saistīti ar Latvijas finanšu izlūkošanas dienesta darbību, kurā vēd pie naudas bloķēšanas bankas kontos. Mums ir panākumi īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos jūras transportā.

  Mēs neesam zvērināti advokāti. Mēs nevaram veikt mūsu darbu kā zvērināti advokāti. Zvērināti advokāti strādā ar mums. Mēs koordinējam zvērinātus advokātus. Tāpēc mēs veicam darījumus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Beļģijā un Nīderlandē, kā arī starptautiskajās organizācijas кā ANO, ES, ECB.

  Mūsu darba stils ir agresīvs.

  Nesen sākām sniegt mums jaunu pakalpojumu: iznīcinot interneta pieminēšanu.

  Dažas atšķirības mūsu pakalpojumos fiziskām un juridiskām personām ir pelnījušas būt minētas turpmāk.
   fiziskām personām
   • Mantojuma lietas
   • Laulību šķiršana
   • Aizbildnība
   • Privāto datu aizsardzība Internetā
   • Akcionāra tiesību aizsardzība
   juridiskām personām
   • Ar aizdomām par naudas atmazgāšanu saistītās lietas
   • Ar starptautiskajām sankcijām saistītās lietas

  ENG

  We provide a wide range of legal services. As stated in our motto, we both solve problems and make them when asked. We do a lot of litigation, including civil, criminal and administrative law. We are strong in aspects of corporate relations. But we are especially good at debts and their recovery, as well as in relations with banks. It would not be immodest to say that we have become good experts in AML issues related to the activities of the Latvian Financial Intelligence Service, which is reflected in blocking money in bank accounts. We have had successes in maritime title protection matters.

  We are not sworn advocates. We cannot do our job as sworn attorneys. Sworn advocates work with us. We coordinate sworn advocates. That's why we do cases in Latvia, Estonia, Lithuania, Belgium and the Netherlands, as well as in international organizations like the UN, the EU, or ECB.

  Our work style is aggressive.

  Recently we have started a new service for us: deleting references on the Internet.

  Some differences in our services for individuals and legal entities deserve to be mentioned below.
   for private individuals
   • Inheritance
   • Dissolution of Marriage
   • Guardianship
   • Protection of private data on the Internet
   • Protection of shareholder rights
   for legal entities
   • Cases involving suspected money laundering
   • Cases involving international sanctions

  RUS

  Мы занимаемся оказанием широкого спектра услуг юридического плана. Как указано в нашем девизе, мы и решаем проблемы, и устраиваем их когда нас об этом просят. Мы много судимся, в том числе в русле гражданского, уголовного и административного законодательства. Мы сильны в аспектах корпоративных взаимоотношений. Но особенно хороши мы в вопросах долгов и их взыскания, а также в вопросах отношений с банками. Не будет излишне нескромным сообщить, что мы стали хорошими специалистами в вопросах работы по вопросам AML, связанным с деятельностью Службы финансовой разведки Латвии, отражающейся в блокировке денег на счетах в банках. Мы имеем успехи в вопросах защиты права собственности собственности на морской транспорт.

  Мы не присяжные адвокаты. Мы не можем выполнять нашу работу, будучи присяжными адвокатами. Присяжные адвокаты работают с нами. Мы координируем присяжных адвокатов. Поэтому мы ведем дела в Латвии, Эстонии, Литве, Бельгии и Нидерландах, а также в международных организациях типа ООН, ЕС, ЕЦБ.

  Стиль нашей работы - агрессивный.

  Недавно мы начали оказывать новую для нас услугу: уничтожение упоминаний в интернете.

  Некоторые отличия в наших услугах для физических и юридических лиц заслуживают быть упомянутыми ниже.
   физическим лицам
   • Наследство
   • Расторжение браков
   • Опекунство
   • Защита частных данных в Сети
   • Защита прав акционера
   юридическим лицам
   • Дела, связанные с подозрением в отмывании денег
   • Дела, связанные с международными санкциями